فایل PowerPoint (اسلاید ها) مقايسه خودکارآمدي عمومي در بين مردان معتاد و غير معتاد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) مقايسه خودکارآمدي عمومي در بين مردان معتاد و غير معتاد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي، مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه خودکارآمدی عمومی در مردان معتاد و غیر معتاد شهر کرج انجام گرفت.روش: پژوهش حاضر کاربردی از نوع توصیفی با روش علی مقایسه ای بود. جامعه کلیه مردان مبتلا به سوء مصرف مواد و مردان غیر مبتلا (40-20) شهر کرج را در بر گرفت که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامهخودکارآمدی عمومی شرر بود که آلفای کرونباخ آنها در تحقیق فعلی 0/72 بدست آمد. برای سنجش فرضیه های پژوهش از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) و تک متغیره(آنوا) و تی مستقل استفاده شد و برای سنجش نرمال بودن داده ها از آزمون کالماگروف- اسمینرنف، یکسانی واریانس های خطا از آزمون لوین و بن فرنی استفاده گردید.یافته ها: نتایج حاصله حاکی از آن بود که بین متغیر پژوهش در بین افراد معتاد و عادی تفاوت معنادار وجود دارد. به طور کلیبین خودکارآمدی افراد معتاد و سالم تفاوت وجود داشت و در خودکارآمدی افراد معتاد امتیاز کمتری نسبت به گروه افراد سالم کسب کردند.نتیجه گیری: اعتیاد به مواد مخدر باعث اثرات مخرب روانی، اجتماعی، فرهنگی وزیستی در جامعه می شود بدیهی است بهمنظور پیشگیری از این پدیده منحوس تهیه برنامه راهبردی مدون واجرای دقیق آن ضروری می باشد.

لینک کمکی