فایل PowerPoint (اسلاید ها) مقايسه رضايت از زندگي زنان و مردان در گستره ي عمر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) مقايسه رضايت از زندگي زنان و مردان در گستره ي عمر :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف: هدف از پژوهش حاضر، فایل PowerPoint (اسلاید ها) مقايسه رضايت از زندگي زنان و مردان در گستره ي عمر در شهر رشت بود. روش: طرح پژوهش حاضر علی-مقایسه ای بود. نمونه پژوهش شامل 321 نفر از افراد ساکن در منطقه 1 شهر رشت در 5 گروه سنی 20-30، 30-40، 40 - 50، 50-65 و 65 سال به بالا بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان با استفاده از پرسشنامه رضایت از زندگی داینر (1985) (SWLS) مورد ارزیابیقرار گرفتند. برای تحلیل داده ها از آزمون آماری تحلیل واریانس دو عاملی استفاده شد و داده های بدست آمده توسط نرم افزار SPSS19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس نشان داد رضایت از زندگی تحت تاثیر تعامل گروه های سنی و جنسیت بر اساس نمره آزمون SWLS تغییر می یابد، لذا در گروه سنی 20-30 سال رضایت از زندگی در زنان بالاتر است .(P<./001) نتیجه گیری: بنابراین آگاه کردن افراد جامعه درمورد مفهوم رضایت از زندگی و عوامل تاثیرگذار و بهبود دهنده ی آن، در بالا بردن سطح کیفیت زندگی و در نهایت بیشتر شدن رضایت از زندگی نقش موثری دارد.

لینک کمکی