فایل PowerPoint (اسلاید ها) مقايسه رضايت مندي زناشويي درزنان شاغل وخانه دار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) مقايسه رضايت مندي زناشويي درزنان شاغل وخانه دار :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

هدف پژوهش مقایسه رضایت مندی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساکن شهر شهرکردمی باشد.حجم نمونه 50 نفراز زنان شاغل و 50نفراززنان خانه دار هستند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ می باشد و برای بررسی فرضیه ها از آزمون t گروه های مستقل و تحلیل واریانس استفاده شده است. نتایج نشادن داد تفاوت معناداری بین رضایت مندی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار وجود ندارد.

لینک کمکی