فایل PowerPoint (اسلاید ها) مقايسه رضايتمندي زناشويي و صميميت زناشويي دانشجويان زن شاغل و غير شاغل متاهل دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) مقايسه رضايتمندي زناشويي و صميميت زناشويي دانشجويان زن شاغل و غير شاغل متاهل دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر فایل PowerPoint (اسلاید ها) مقايسه رضايتمندي زناشويي و صميميت زناشويي دانشجويان زن شاغل و غير شاغل متاهل دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز بود. نمونه آماری شامل 246 نفر از زنان متاهل ( 124 نفر شاغل و 122 نفر غیر شاغل) از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. طرح پژوهش از نوع علی - مقایسه ای بود. ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه رضایت زناشویی اینریچ، پرسش نامه صمیمیت زوجین با گاروزی بود. داده ها از طریق تحلیل واریانس دوطرفه تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که مقایسه نمرات میانگین رضایت زناشویی زنان شاغل میانگین بالاتری نسبت به زنان غیر شاغل بدست آورده و تفاوت معنی داری مشاهده شد. بین حیطه های صمیمیت در زمینه های عاطفی، عقلانی، معنوی و زیباشناختی زنان شاغل از صمیمیت پایین تری نسبت به زنان غیر شاغل برخوردار بوده و تفاوت معنی داری مشاهده شد.

لینک کمکی