فایل PowerPoint (اسلاید ها) مقايسه سبک هاي فرزند پروري افرادي که در خانه سالمندان زندگي مي کنند با افرادي که با خانواده خود زندگي مي کنند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) مقايسه سبک هاي فرزند پروري افرادي که در خانه سالمندان زندگي مي کنند با افرادي که با خانواده خود زندگي مي کنند :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي، مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

مقدمه: با توجه به رشد سریع جمعیت سالمندان در قرن 21 به ویژه در کشور های در حال توسعه، توجه به برآورده کردن نیاز های جسمانی و روانی سالمندان ضروری است.هدف: پژوهش حاضر به منظور مقایسه شیوه های فرزند پروری در سالمندان سا کن خانواده و سرای سالمندان شهر خرم آباد انجام شده است.روش: مطالعه از نوع مقطعی- مقایسه ای بوده ست، نمونه های پژوهش 80 نفر( 40سالمند سالمند خانه سالمندان و 40 سالمند ساکن در خانواده) به شیوه در دسترس انتخاب شدند .میانگین سنی افراد مورد بررسی در سرای سالمندان 66/5 و میانگین سنی بزرگسالان عادی 65 سال بود. پرسش نامه محقق ساخته فرزند پروری در مورد آنها به اجرا درآمد و داده ها با استفاده از تی مستقل مورد تحلیل قرار گرفت.نتایج: نتایج پژوهش نشان داد بزرگسالان ساکن در سرای سالمندان افرادی سهل گیرتر از بزرگسالان عادی می باشند. تفاوت معناداری بین بزرگسالان عادی و بزرگ سالان ساکن در سرای سالمندان در سبک فرزندپروری استبدادی وجود ندارد، بزرگسالان عادی افرادی مقتدرتر از بزرگسالان ساکن در سرای سالمندان هستند.

لینک کمکی