فایل PowerPoint (اسلاید ها) مقايسه سبک هاي يادگيري، راهبردهاي مطالعه و اهداف پيشرفت در دانشجويان کارشناسي ارشد با ليسانس هاي مرتبط و غير مرتبط

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) مقايسه سبک هاي يادگيري، راهبردهاي مطالعه و اهداف پيشرفت در دانشجويان کارشناسي ارشد با ليسانس هاي مرتبط و غير مرتبط :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي، مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

از عوامل اساسی توسعه پایدار و همه جانبه هر کشوری توجه ویژه به جمعیت جوان به ویژه دانشجویان به عنوان قشری است که پایه و اساس نیروی انسانی هر جامعه هستند؛ از آنجایی که سبک های یادگیری و راهبردهای مطالعه هر فرد به طور کلی زندگی شناختی او را تحت تاثیر قرار می دهد و اهداف پیشرفت را شکل می دهد انجام این تحقیق می تواند کمک شایانی به بهبود وضعیت انتخاب رشته و یا تغییر رشته دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد برای دانشگاه ها ، دانشجویان، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در نهایت موفقیت تحصیلی و کارایی افراد در جامعه شود. پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی است که در این روش استنتاج رابطه علی بین متغیرها بدون مداخله مستقیم در متغیرهای مستقل و وابسته صورت میگیرد. هم چنین درمورد تجزیه و تحلیل داده ها نیز روش مقایسه ای را برگزیدیم. در راستای تحلیل داده ها و بررسی فرضیه های پژوهش نیز، از مدل آماری t دو گروه مستقل، به منظور مقایسه سبکه ای یادگیری، راهبردهای مطالعه و اهداف پیشرفت در دانشجویان کارشناسی ارشد با لیسانس های مرتبط و غیرمرتبط، استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت بود از کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز. حجم نمونه ی پژوهش شامل دانشجویان گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز بود که مطابق با جدول کرجسی و مورگان برابر با 200 نفر بودند که به طور تصادفی انتخاب شدند و شامل 100 نفر دختر و 100 نفر پسر می باشد، که پنجاه درصد از افراد هرگروه دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته مرتبط و پنجاه درصد دیگر دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته نامرتبط می باشند. فرضیه های این پژوهش عبارتند از : بین سبک های یادگیری دانشجویان کارشناسی ارشد با کارشناسی مرتبط و نامرتبط تفاوت وجود دارد، بین راهبردهای مطالعه دانشجویان کارشناسی ارشد با کارشناسی مرتبط و نامرتبط تفاوت وجود دارد، بین اهداف پیشرفت دانشجویان کارشناسی ارشد با کارشناسی مرتبط و نامرتبط تفاوت وجود دارد، دو فرضیه ی اول پژوهش حاضر مورد تایید قرار گرفتند در حالی که فرضیه سوم مورد تایید قرار نگرفت.

لینک کمکی