فایل PowerPoint (اسلاید ها) مقايسه سرسختي روانشناختي و اميد به زندگي زنان مطلقه و بيوه شهر اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) مقايسه سرسختي روانشناختي و اميد به زندگي زنان مطلقه و بيوه شهر اصفهان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي، مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان سرسختی روان شناختی و امید به زندگی زنان مطلقه و بیوه شهر اصفهان انجام شد. روش پژوهش حاضر یک پژوهش علی مقایسه ای با دو گروه زنان مطلقه و بیوه بود . متغییر مستقل زنان مطلقه و بیوه و متغیرهای وابسته سرسختی روانشناختی و امید به زندگی بود . روش نمونه گیری ما در دسترس تصادفی ونمونه گیری در یک مرحله و مبتنی بر هدف پژوهش انجام گرفت ، و برای این منظور حدود 40 نفر از زنان واجد شرایط شناخته شده و در دو گروه 20 نفره ( زنان مطلقه و بیوه ) قرار گرفتند و پرسشنامه 50 سوالی سرسختی روانشناختی کوباسا و پرسشنامه امید به زندگی 12 سوالی اشنایدر در این مرحله تکمیل گردید. نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره نشان می دهد که در دو گروه در هیچ یک از متغییر های وابسته تفاوت ها معنادار نیست ( P> 0/05 )بنابراین فرض صفر تایید شده وفرض خلاف مبنی بر تفاوت بین میزان سرسختی روان شناختی و امید به زندگی زنان مطلقه و بیوه رد شد.

لینک کمکی