فایل PowerPoint (اسلاید ها) مقايسه سلامت عمومي جانبازان ساکن در منزل وجانبازان ساکن در آسايشگاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) مقايسه سلامت عمومي جانبازان ساکن در منزل وجانبازان ساکن در آسايشگاه :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

هدف :فایل PowerPoint (اسلاید ها) مقايسه سلامت عمومي جانبازان ساکن در منزل وجانبازان ساکن در آسايشگاه می باشد.روش:این مطالعه تحلیلی-توصیفی مقطعی بر روی 100 نفر از جانبازان شهرستان کرمانشاه که به طور تصادفی انتخاب شدهبودند، انجام شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه ی GHQ به صورت نمره کل وبه تفکیک در 4 اختلال جسمانی شکل،اضطراب،عملکرد اجتماعی ، افسردگی مورد بررسی قرار گرفتند آزمون نشان داده شده است.. . تجزیه و تحلیل داده ها بااستفاده از روش های آماری از آزمون t مستقل صورت گرفت.یافته ها: نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که بین سلامت عمومی سلامت عمومی جانبازان ساکن در منزل وجانبازان ساکن در آسایشگاه رابطه معنا داری وجود دارد .نتیجه گیری: بنابراین می توان نتیجه گرفت سلامت عمومی در جانبازان ساکن منزل بالاتر از جانبازان ساکن آسایشگاهاست با توجه به بالا بودن میزان شیوع علایم اختلالات روانی در بین جانبازان به خصوص جانبازان دارای مجروحیت مغز واعصاب و شیمیایی لزوم توجه بیشتر و حمایت روانی انجام درمان ها و مناسب در کنار سایر اقدامات درمانی را می طلبد

لینک کمکی