فایل PowerPoint (اسلاید ها) مقايسه شخصيت جامعه پسند و ابعاد آن در در والدين داراي فرزند معلول جسمي-حرکتي وذهني(دو معلوليتي) در شهرهاي ونکوور(کانادا) و اصفهان(ايران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) مقايسه شخصيت جامعه پسند و ابعاد آن در در والدين داراي فرزند معلول جسمي-حرکتي وذهني(دو معلوليتي) در شهرهاي ونکوور(کانادا) و اصفهان(ايران) :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسه شخصیت جامعه پسند و ابعاد آن در والدین دارای فرزند معلول جسمی-حرکتی و ذهنی(دومعلولیتی) در شهرهای ونکوور(کانادا) و اصفهان(ایران) بود. روش پژوهش از نوع علی -مقایسه ای و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه والدین شهرهای ونکوور(کانادا) و اصفهان(ایران) در سال(95-94 )بود. برای انتخاب نمونه با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 90 نفر انتخاب شد. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه شخصیت جامعه پسند پنر(2002) بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل آزمون کووریانس چند متغیره به وسیله نرم افزار SPSS24 صورت پذیرفت. نتایج پژوهش نشان داد که مولفه شخصیت جامعه پسند و زیر مقیاسهای آن(عامل یک و دو) بین دو گروه والدین دارای فرزند معلول جسمی-حرکتی و ذهنی شهرهای ونکوور(کانادا) و اصفهان(ایران) تفاوت معنادار وجود دارد.(p<0/05)

لینک کمکی