فایل PowerPoint (اسلاید ها) مقايسه شيوع اختلالات شخصيت در گروه هاي سوءمصرف کننده مواد، بازگشت کننده به اعتياد و افراد عادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) مقايسه شيوع اختلالات شخصيت در گروه هاي سوءمصرف کننده مواد، بازگشت کننده به اعتياد و افراد عادي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي، مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر مقایسه شیوع اختلالات شخصیت درگروه های سوءمصرف کننده مواد، بازگشت کننده به اعتیاد و افراد عادی انجام شده است.اهداف،1- تعیین میزان شیوع اختلالات شخصیت در سوءمصرف کنندگان مواد2- تعیین میزان شیوع اختلالات شخصیت در بازگشت کنندگان به اعتیاد.3- تعیین میزان شیوع اختلالات شخصیت در افراد عادی.روش تحقیق:این پژوهش از نوع زمینه یابی است،جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مردان شهرستان میانه در سال 1394 بود،گروه نمونه و ویژگی های پژوهش متشکل از 300 نفر شامل100نفر سوءمصرف کننده مواد خود معرف مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد، 100نفر بازگشت کنندگان به مواد و100نفر افراد عادی بود.روش نمونه گیری بصورت نمونه گیری در دسترس و داوطلبانه انتخاب شدند،دستاوردهای مقاله:نتایج نشان داد بین دو گروه سوءمصرف کنندگان مواد افراد عادی در اختلالات شخصیت اسکیزویید، افسرده، ضداجتماعی، پرخاشگر(دیگرآزار)، وسواسی(جبری)، اسکیزوتایپال، مرزی تفاوت معنادار وجود دارد. همچنین بین گروه های بازگشت کننده به اعتیاد و افراد عادی، همینطور بین گروه های سوءمصرف کنندگان مواد و بازگشت کننده به اعتیاد در تمامی اختلالات شخصیت تفاوت معنادار وجود دارد.یافته های این پژوهش نقش مهم اختلالات شخصیت را نشان میدهد که میتوانند با گرایش به سوءمصرف مواد و بازگشت به اعتیاد رابطه داشته باشند.

لینک کمکی