فایل PowerPoint (اسلاید ها) مقايسه صفات تاريک شخصيت در نوجوانان داراي سوء مصرف مواد و عادي در شهر کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) مقايسه صفات تاريک شخصيت در نوجوانان داراي سوء مصرف مواد و عادي در شهر کرمانشاه :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش فایل PowerPoint (اسلاید ها) مقايسه صفات تاريک شخصيت در نوجوانان داراي سوء مصرف مواد و عادي در شهر کرمانشاه می باشد. این پژوهش از نظر ماهیت و اهداف کاربردی و از جهت شیوه اجرا از نوع علی-مقایسه ای است. این پژوهش دو جامعه آماری دارد. جامعه آماری اول کلیه نوجوانان پسر 12 تا 18 سال عضو مراکز mmt در شهر کرمانشاه می باشند( 60 نفر) که با توجه به جدول کرسجی و مورگان تعداد 52 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جامعه آماری دوم کلیه نوجوانان عادی 12 تا 18 ساله در شهر کرمانشاه می باشند (تعداد 65891 نفر) که طبق جدول کرسجی و مورگان 382 نفر به صورت در دسترس انتخاب شدند. برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش از مقیاس شخصیت تاریک توسط جانسون و وبستر (2010)، استفاده گردید. برای توصیف داده ها از فراوانی، درصد فراوانی، فراوانی تراکمی، میانگین و انحراف معیار استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد بین نوجوانان عادی و نوجوانان با سوء مصرف مواد در صفات تاریک شخصیتی ماکیاولیستی، پسیکوپاتی و خودشیفته تفاوت معنی داری وجود دارد.

لینک کمکی