فایل PowerPoint (اسلاید ها) مقايسه عزت نفس، انگيزش پيشرفت و خودگرداني تحصيلي دانش آموزان مدارس تطبيقي و عادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) مقايسه عزت نفس، انگيزش پيشرفت و خودگرداني تحصيلي دانش آموزان مدارس تطبيقي و عادي :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

مجتمع آموزشی تطبیقی مجتمعی است که برای تحصیل دانش آموزان ایرانی که مدتی از عمر خود را خارج از کشور گذرانده و آشنایی لازم با زبان فارسی یا آمادگی انطباق با نظام آموزشی جاری را ندارند تاسیس شده است.در مدارس تطبیقی برنامه های دوره های تحصیلی،محتوای آموزشی،کتب درسی و آیین نامه انضباطی مانند سایر مدارس ایرانی بوده و زبان اصلی تدریس فارسی است،تنها تفاوت این مدارس با مدارس عادی این است که در این مدارس کلاس های فارسی آموزی نیز برگزار می شود.زندگی تحصیلی از مهمترین دوره های زندگی فرد است که بر تربیت و یادگیری ثمربخش فرد تاثیر میگذارد و در آن،لیاقتها و تواناییها به بار می نشیند و پیشرفتهای علمی حاصل می شود.اما در این بخش از زندگی،دانش آموزان با انواع چالش ها،موانع و فشارهای خاص دوران تحصیل مواجه می شوند.برخی از دانش آموزان در برخورد با این موانع و چالش ها موفق عمل میکنند،اما گروهی دیگر در این زمینه ناموفق هستند . علاقه به یادگیری محصول عواملی است که به شخصیت و توانایی افراد،خصوصیات تکالیف،مشوق ها و سایر عوامل محیطی مربوط است.بنابراین باتوجه به اهمیت عزت نفس و انگیزه پیشرفت و خودگردانی تحصیلی در یادگیری،پژوهشگر در این پژوهش در تلاش برای پاسخ به این مساله است که آیا بین عزت نفس،انگیزه پیشرفت و خودگردانی تحصیلی دانش آموزان مدارس تطبیقی و عادی تفاوت معناداری وجود دارد در این پژوهش عزت نفس،انگیزه پیشرفت و خودگردانی تحصیلی دانش آموزان مدارس تطبیقی و عادی مقایسه شده است.بدین منظور 150نفر(75 نفر از مدرسه تطبیقی،75نفر از مدارس عادی)از دانش آموزان دختر دبیرستانی مدارس منطقه 2 به عنوان نمونه انتخاب و در پژوهش شرکت داده شدند.به علت وجود فقط یک مدرسه تطبیقی دخترانه در ایران(واقع در منطقه ی 2 تهران،در میدان صنعت)و تحصیل تنها 75دانش آموز دختر دبیرستانی در این مدرسه،حجم نمونه انتخابی از این مدرسه 75نفر بود که جامعه و نمونه را برهم منطبق می سازد.برای همگون بودن نمونه ها برای مقایسه،75نفر از دانش آموزان دختر مدارس عادی نیز به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و در پژوهش شرکت داده شدند،که در آن کلیه شرکت کنندگان به پرسشنامه های عزت نفس روزنبرگ،انگیزشپیشرفت هرمنس و خودتنظیمی بوفارد پاسخ دادند.برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری Tدو گروه مستقل،Uمانویتنی و تحلیل واریانس چندمتغیره( MANOVA)استفاده شد.یافته های پژوهش تفاوت معنیداری بین نمرات عزتنفس و خودگردانی تحصیلی دانش آموزان مدارس تطبیقی و عادی نشان ندادند.تنها بین نمرات انگیزه پیشرفت دانشآموزان مدارس تطبیقی و عادی تفاوت معنیداری در سطح(a=0/05 )وجود داشت،یعنی نمرات انگیزه پیشرفت دانشآموزان مدارس تطبیقی بیشتر از نمرات انگیزه پیشرفت دانش آموزان مدارس عادی بود

لینک کمکی