فایل PowerPoint (اسلاید ها) مقايسه فرسودگي و خودکار آمدي تحصيلي و خود تنظيمي در بين دانش آموزان شرکت کننده در کلاس انس با قرآن و دانش آموزان عادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) مقايسه فرسودگي و خودکار آمدي تحصيلي و خود تنظيمي در بين دانش آموزان شرکت کننده در کلاس انس با قرآن و دانش آموزان عادي :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

روش پژوهش این مقاله باتوجه به نوع هدف، کاربردی و باتوجه به گردآوری داده ها از نوع پژوهش علی- مقایسه ای است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر دوره اول متوسط مدرسه غیر دولتی قرآنی دخترانه امام علی النقی (ع ) ناحیه 4 استان قم می باشد بر اساس آخرین آمار تعداد این دانش آموزان 127 نفر می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس 60 نفر انتخاب شدند. در مقاله حاضر نیز برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه خودکارآمدی دانش آموز جینک و مورگان (1999) و فرسودگی تحصیلی ماسلاچ و خود تنظیمی تحصیلی بوفارد استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از روش های آماری توصیفی و آمار استنباطی (آزمون تحلیل کواریانس) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که آموزش انس با قرآن بر خودکارآمدی، تاثیر مثبت و معنادار داشته و باعث کاهش فرسودگی تحصیلی و نیز افزایش خود تنظیمی می شود

لینک کمکی