فایل PowerPoint (اسلاید ها) نيازهاي زنان سرپرست خانوار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) نيازهاي زنان سرپرست خانوار :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

مقدمه: با توجه به اینکه در سال های اخیر با روند رو به رشد شمار زنان سرپرست خانوار مواجه بوده ایم، دغدغه نگاه ویژه به مسایل زنان سرپرست خانوار و شناسایی نیازهایشان امری لازم و ضروری می نماید. بنابراین مطالعه حاضر با هدف شناسایی فایل PowerPoint (اسلاید ها) نيازهاي زنان سرپرست خانوار انجام گرفت. روش: مطالعه کیفی حاضر بر روی 19 زن سرپرست خانوار و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته و با روش نمونه گیری هدفمند در سال 1395 انجام شد. داده ها به روش تحلیل محتوا تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نیازهای شناسایی شده زنان سرپرست خانوار بر اساس تجارب مشارکت کنندگان عبارت بودند از: نیازهای اقتصادی، مهارت های مدیریت خانواده، نیازهای آموزشی و نیازهای روانی-اجتماعی. نتیجه گیری: با توجه به یافته های این مطالعه می توان چنین نتیجه گیری کرد که زنان سرپرست خانوار دارای نیازهای گوناگونی هستند که عدم تامین هر کدام از این نیازها بر سایر جنبه های زندگی آنان تاثیر می گذارد. شناخت ابعاد گوناگون فایل PowerPoint (اسلاید ها) نيازهاي زنان سرپرست خانوار این امکان را فراهم می نماید که سازمان ها، نهادها و به طور کلی افرادی که با این گروه از زنان در ارتباط قرار دارند، درک صحیح تری از نیازهای آنان داشته باشند و با رویکردی جامع به رفع نیازهای آنان بپردازند.

لینک کمکی