فایل PowerPoint (اسلاید ها) وظايف و توانايي هاي بايسته معلمان در بهبود فرآيند ياددهي-يادگيري مدارس هوشمند در جهت پيشبرد اهداف آموزش و پرورش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) وظايف و توانايي هاي بايسته معلمان در بهبود فرآيند ياددهي-يادگيري مدارس هوشمند در جهت پيشبرد اهداف آموزش و پرورش :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف شناسایی وظایف و ویژگی ها معلمان در بهبود فرآیند یاددهی- یادگیری مدارس هوشمند استان کرمانشاه انجام شده است. روش پژوهش از نوع روش های تحقیق آمیخته اکتشافی بود که در آن نخست بخش کیفی و سپس بخش کمی انجام شد. در بخش کیفی پژوهش، که به روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شد . نتایج حاصل از تحلیل ها و مطالعه عمیق مبانی نظری، در قالب پرسشنامه ای محقق ساخته در دو بخش وضعیت مطلوب و وضعیت موجود تنظیم گردید. روایی محتوایی طبق نظر متخصصان و پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ در بخش وضعیت مطلوب 0/84 و در بخش وضعیت موجود 0/94 بررسی و مناسب گزارش شدند. در بخش کمی پژوهش نیز، پرسشنامه توسط310نفر از معلمان که به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده بودند، تکمیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که راهکارهای ارتباط مستمر و پایدار الکترونیکی با دانش آموزان برای رفع اشکال و هدایت ، یاددهی-یادگیری به صورت مجازی در رتبه اول، تقویت مهارت های ICDL و اینترنت از طریق شرکت در کلاس های ضمن خدمت، استفاده از خودآموزها در رتبه دوم، جستجو و شناسایی محتوای چندرسانه ای مناسب بر روی شبکه اینترنت و منطبق با طرح و برنامه درسی و بهره گیری از آنها در فرآیند یاددهی-یادگیری در رتبه سوم، توانایی طراحی انواع آزمون های پیشرفت تحصیلی آنلاین و ارسال به ایمیل دانش آموزان جهت پیشرفت تحصیلی آنان در رتبه چهارم و حضور فعال بر روی پورتال مدرسه و سیستم مدیریت یادگیری برای مدیریت فرآیند یادگیری دانش آموزان در رتبه پنجم در بهبود فرآیند یاددهی-یادگیری مدارس هوشمند توسط معلمان قرار دارند.

لینک کمکی