فایل PowerPoint (اسلاید ها) طراحي کنترلرهوشمند سنکرون سيستم آشوبناک چن مبني بر ديدگاه SDRE

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) طراحي کنترلرهوشمند سنکرون سيستم آشوبناک چن مبني بر ديدگاه SDRE :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

این مقاله سنکرون سازی هوشمند سیستم آشوبناک چن را جهت یکسان نمودن پارامتر مجهول سیستم پاسخ با سیستم راهانداز و صفرشدن خطا ، با استفاده از روش معادله ریکاتی وابسته به حالت پیشنهاد میکند. پارامتر افزایشکنترل کنندهی غیرخطی بهینه از ماتریس راه حل توسط معادله ریکاتی وابسته به حالت داده شده است. یک الگوریتم ساده برای محاسبه نزدیکی افزایش کنترل بهینه ارایه شده است.در نهایت ، اثر بخشی روش طراحی پیشنهاد شده از طریق شبیه سازی یک سیستم غیرخطی تایید شده است.

لینک کمکی