فایل PowerPoint (اسلاید ها) مقايسه روش هاي تجزيه و تحليل رفتار تخليه جزيي هيدروژنراتور با استفاده از مدل برنامه ريزي خطي و شبکه عصبي مصنوعي چند لايه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) مقايسه روش هاي تجزيه و تحليل رفتار تخليه جزيي هيدروژنراتور با استفاده از مدل برنامه ريزي خطي و شبکه عصبي مصنوعي چند لايه :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

در این مطالعه پیشنهاد به ارایه یک روش برای تجزیه و تحلیل تخلیه جزیی در یک هیدروژنراتور از طریق تعمیم مدل های خطی از داده های جمع آوری شده مربوط به فازV و B ،A برای اندازه گیری تخلیه جزیی در سیم پیچهای استاتور واقع درنیروگاه برق آبی پرداخته شد. متغیر وابسته تعداد حوادث تخلیه جزیی در نظر گرفته شد، در این مدل متغیرهای زاویه دامنه و فاز به عنوان متغیر مستقل شناخته شدند. در مدل از توزیع داده ای پواسون و دوجمله ای منفی استفاده شد که توزیع دوم ازمقادیر مطلوبتری برخوردار بود. با برآورد مدل، مشخص گردید که احتمال وقوع تخلیه جزیی برای دامنه کم افزایش می یابد .این موضوع در تمام کلاس های زاویه مورد تایید است.سپس به منظور بررسی تحقیق و کشف روابط با استفاده از روش شبکه های عصبی مصنوعی چند لایه پرداخته شد. مشخص گردید که این روش از دقت بیشتری برای تجزیه و تحلیل برخوردار است

لینک کمکی