فایل PowerPoint (اسلاید ها) ارايه مدلي بومي جهت بررسي نقش روش هاي نوين جذب مشتريان بر بهبودنظام بانکداري الکترونيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) ارايه مدلي بومي جهت بررسي نقش روش هاي نوين جذب مشتريان بر بهبودنظام بانکداري الکترونيک :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

بانک ها به عنوان موسسات اقتصادی همواره به دنبال تحقیق توقعات و نیازهای مشتریان خود می باشند . فناوری اطلاعات با تسهیل ارتباط با مشتریان و افزایش سرعت و اثربخشی آن، زمینه بهبود عملکرد و نو آوری در ارایه خدمات بانکی رافراهم می کند. از طرفی، توجه یه خواسته های مشتری و مدیریت ارتباط با مشتری از عوامل اصلی بقای هر بنگاه اقتصادیست. از آنجاییکه روش استفاده از فناوری های الکترونیکی روز دنیا، هم امکانات ورود به عرصه تجارت الکترونیک رافراهم می کند و هم زمینه تحقق دولت الکترونیک را سهولت می بخشد، لذا لازم است تا در راستای تحقق بانکداریالکترونیک راهکارهایی برای کنترل و نظارت بر امور بانکداری و سرعت بخشیدن به آنها و نیز ارتباط موثرتر بانکداری الکترونیک با مشتریان ارایه گردد. تحقیق پیشنهادی به دنبال استخراج عوامل تاثیرگذار بر پذیرش استفاده از بانکداریالکترونیک بوده و پس از این تحقیق اکتشافی به تست نظریه سوال اصلی تحقیق که همانا نقش موثر روش های نوین جذب مشتریان بر بهبود نظام بانکداری الکترونیک است می پردازد. جامعه آماری این تحقیق از منظر کلیه مراجعهکنندگان به نظام بانکداری الکترونیک در شهر تهران مورد بررسی قرار می گیرد. لذا همه مشتریانی که از سیستم بانکداریالکترونیک در شهر تهران استفاده می- نمایند را شامل می شود. هدف این تحقیق کمک به رفع عوامل محدود کننده و موانع بانکداری الکترونیک و کمک به تقویت عوامل مثبت و محرک بانکداری الکترونیک در اثربخشی نظام مدیریت ارتباطبا مشتریان می باشد و نتایج تحقیق نشان می- دهد عواملی نظیر: قابلیت اطمینان به نظام بانکداری الکترونیک، پرداخت آسان و امن، زمان صرف شده در استفاده از خدمات نظام بانکداری الکترونیک، صرفه جویی در هزینه ها و ... بر میزان استفاده از بانکداری الکترونیک موثر است. لذا به ذینفعان پیشنهاد می گردد که در جهت استقرار و استفاده مناسب از بانکداری الکترونیکی در فرایند بانکی تلاش نمایند.

لینک کمکی