فایل PowerPoint (اسلاید ها) ارايه يک روش جديد براي نهان نگاري تصاوير پزشکي مبتني برالگوريتم بهينهسازي ازدحام ذرات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) ارايه يک روش جديد براي نهان نگاري تصاوير پزشکي مبتني برالگوريتم بهينهسازي ازدحام ذرات :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

امروزه بیشتر پزشکان از تصاویر پزشکی برای تشخیص بیماری استفاده میکنند و تبادل این نوع تصاویر بین بیمارستان های مختلف، برای مشورت جهت اخذ تصمیم مناسب تشخیص، رشد روزافزونی داشته است. به همراه تصاویر پزشکی نیاز است کهاطلاعات مربوط به بیمار همراه با تصاویر پزشکی فرستاده شود. برای بهبود سطح امنیت و محرمانه بودن اطلاعات خصوصی و تشخیصی بیمار، حفظ اطلاعات بیمار، جلوگیری از جعل اطلاعات جهت ارایه به شرکتهای بیمه و کاربردهای جرم شناسیپزشک قانونی و نیز مجتمع بودن اطلاعات در یک مدرک، از نهاننگاری استفاده میشود. در سالهای اخیر روشهای مختلفیبرای نهان نگاری در تصاویر پزشکی به منظور حفاظت از اطلاعات بیمار، گسترش قابل توجه یافته و تکنیکهای مختلفی برای این امر طرح شده است. در این مقاله، طرح جدیدی برای نهاننگاری اطلاعات در تصویر پزشکی با استفاده از الگوریتم بهینه -سازی ازدحام ذرات معرفی شده است؛ این روش اطلاعات محرمانه بیمار را به گونهای در تصویر جاسازی میکند که دستیابی به اطلاعات محرمانه مشکل است. روش پیشنهادی در محیط متلب پیادهسازی شده است . نتایج حاصل، حاکی از امنیت و کیفیت بالای تصاویر نهاننگاری شده نسبت به سایر روشها در نهاننگاری تصاویر دیجیتال است

لینک کمکی