فایل PowerPoint (اسلاید ها) ارايه مدل رگرسيون براي مقاومت فشاري سيلندر بتني محصور شده با CFRP

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) ارايه مدل رگرسيون براي مقاومت فشاري سيلندر بتني محصور شده با CFRP :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

در این مقاله مدل رگرسیون مربوط به تخمین مقاومت فشاری سیلندر بتنی محصور شده توسطCFRPارایه میشود. تمام تحلیل های آماری در نرم افزارSPSSانجام میشود. در ابتدا مدل رگرسیون بر مبنای تمام دادهها بدست میآید و سپس دادهها مورد پالایش قرار میگیرند. پس از آن مدل رگرسیون نهایی و بررسی های آماری بر روی دادههای پالایش شده صورت میگیرد. در نهایت مدل ارایه شده تحلیل حساسیت و اعتبار سنجی شده که نتایج حاکی از دقت بالای مدل است

لینک کمکی