فایل PowerPoint (اسلاید ها) ارايه يک مدل شبکه باور بيز BBN براي فرآيند مدلسازي اطلاعات ساختمانيBIM

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) ارايه يک مدل شبکه باور بيز BBN براي فرآيند مدلسازي اطلاعات ساختمانيBIM :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

مدیریت اطلاعات ساختمانی یا BIM ،به عنوان یکی از بهینه ترین روشهای برنامهریزی و مدیریت پروژه مدرن، در سالهای اخیر بسیار مورد توجه محققان و مهندسان پروژههای ساخت قرار گرفته است. اساسا این رویکرد بر اساس مدیریت اطلاعات پروژه شکل گرفته که اخیرا در قالب مدلهای گرافیکی و بعضا سه بعدی پیشرفتهایی داشته است. با این حال، هنوز این روش از بعضی ابزارها و متدلوژیهای پیشرفته تحلیل داده بیبهره است. یکی از این ابزارها، شبکههای باور بیزین (BNs (هستند که در این مقاله به عنوان بستری برای مدیریت اطلاعات ساختمانی مورد استفاده قرار گرفتهاند. مدل پیشنهادی این تحقیق (که مدل مدیریت بیزین اطلاعات ساختمانی یا BBIM نامگذاری شده است)، با تمرکز بر ابعاد هزینه، زمان، کیفیت و ریسک پروژه، مدلی گرافیکی برای کنترل همزمان چهار بعد یاد شده فراهم میآورد. قابلیتهای تحلیلی مدل در یک مثال عددی نمایش داده شده است.

لینک کمکی