فایل PowerPoint (اسلاید ها) ارتقاء عملکرد آسفالت سرد امولسيوني با فيلر دوگانه اکسيد سيليکا و سيمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) ارتقاء عملکرد آسفالت سرد امولسيوني با فيلر دوگانه اکسيد سيليکا و سيمان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

فیلر ریزدانهترین مصالح سنگی مخلوطهای بتن آسفالتی است که تاثیر قابل ملاحظهای در ویژگیهای این مخلوطها دارد و ضمن پرکردن فضاهای خالی، در افزایش دوام، کاهش نفوذپذیری و افزایش مقاومت مخلوط در برابر نفوذ آب نقشمهمی به عهده دارد. فیلر به رغم این که بخش ناچیزی از مصالح سنگی است، اما تغییر در نوع و مقدار فیلر مصرفی بر خصوصیات مخلوطهای آسفالتی بسیار موثر میباشد. این مطالعه با هدف ارایه مخلوطی جدید از بیندر بتن آسفالتی بااستفاده از سیمان پرتلند معمولیOPC) به عنوان جایگزین فیلرهای معدنی معمول و اکسیدسیلیکاSOبه عنوان ماده افزودنی سیمانی انجام شدهاست. با این هدف، مخلوط بیندر بتن آسفالتی سرد با امولسیونهای کاتیونی را از نظر مدول سفتی مطالعه نموده و در عینحال، حساسیت رطوبتی با اندازهگیری نسبت مدول سفتی قبل و بعد نمونهگیری نیز سنجیده میشود. نتایج نشان میدهد، با اضافه کردنSOبه مخلوط آسفالت سرد به عنوان یک ماده افزودنی سیمانی، افزایش قابلتوجهی در مدول سفتی و بهبود قابل ملاحظهای در مقاومت حساسیت رطوبتی حاصل میگردد. علاوه بر این، مدول سفتی بتن آسفالتی پس از 2 روز حاصل میگردد که در قیاس با مدت زمان 7 روزه ناشی از اضافه نمودن سیمان پرتلند است، بسیار قابل ملاحظه است.

لینک کمکی