فایل PowerPoint (اسلاید ها) ارزيابي اثرات تغيير اقليم بر ميزان آبدهي رودخانه دز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) ارزيابي اثرات تغيير اقليم بر ميزان آبدهي رودخانه دز :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

محدودیت منابع آبی و رشد جمعیت و بهره برداری بیش تر از آن ، وضعیت منابع آبی را در آینده به خطر انداخته است . تغییر اقلیم نیز یکی از پدیده هایی است که امروزه بسیاری از پژوهشگران و تصمیمگیران بخش آب را نگران کرده است . محدودیت منابع آبی ، رشد جمعیت و بهره برداری بیشتر از آن ، وضعیت منابع آبی را در آینده به خطر انداخته است . تغییر اقلیم نیز یگی از پدیده هایی است که امروزه بسیاری از محققان و تصمیم گیران بخش آب را نگران کرده است . در این تحقیق 2 مدلGCMs که در گزارش ارزیابی چهارمIPCCمورد استفاده قرار گرفته اند، برای ارایه تصویری مطلوب از وضعیت عوامل هواشناسی دما و بارندگی ماهانه در افق2021-2070 میلادی در حوضه آبریز رودخانه دز مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که به طور متوسط میزان افزایش دمای متوسط سالانه برای افق مذکور برابر با 3 درجه سلسیوس است. همچنین این تغییرات برای پارامتر بارندگی از 2تا 10 درصد تغییر را نشان میدهد. البته به صورت ماهانه و فصلی تغییرات کاهشی نیز در ماهها و فصلهای مختلف وجود داشته است. در پایان این تحقیق با استفاده از دادههای ماهانه بارندگی و آبدهی رودخانه و همچنین با استفاده از مدل شبکه عصبیANN میزان آورد رودخانه برای افق مورد نظر برآورد گردید. برآوردها حاکی از کاهش آوردها در دوره آتی بوده است.

لینک کمکی