فایل PowerPoint (اسلاید ها) ارزيابي پارامترهاي موثر بر استقبال از بيمه نامه زلزله

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) ارزيابي پارامترهاي موثر بر استقبال از بيمه نامه زلزله :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در این مقاله، نحوه تاثیر برخی از عوامل دخیل در استقبال خانوادهها از بیمهنامه زلزله بررسی شده است. با رشد جمعیت و افزایش شهر نشینی، وقوع حوادث طبیعی مثل زلزله میتواند خسارات و تلفات سنگینی ایجاد نماید و توسعهکشور و شهرها را دچار مشکل نماید. شهر تهران نیز با توجه به وجود گسلهای فعال، از لرزهخیزی نسبتا بالایی برخوردار است. بنابراین با توجه به احتمال وقوع زلزله در این شهر باید تدابیری جهت کاهش و جبران خسارتهای ناشی از زلزله اتخاذ نمود که از جمله این تدابیر میتوان به نقش بیمه در جبران خسارات اشاره کرد. با این وجود با توجه به اهمیت موضوع نقش بیمه زلزله ساختمانهای مسکونی در کشور، میزان استقبال از این پوشش بیمهای بسیار پایین میباشد و درصد خیلی کمی از ساختمانها در شهر تهران از این پوشش بیمهای برخوردار میباشند که عوامل مختلفی در این استقبال پایین از بیمه موثر میباشند. لذا هدف از مطالعه حاضر، تحلیل برخی از عوامل موثر در استقبال خانوارها از بیمه - نامه زلزله میباشد. در این مقاله سعی شده است با بررسی میدانی از طریق مصاحبه و تهیه پرسشنامه، مدل تحلیلی از عوامل تاثیر گذاری همچون میزان آشنایی با بیمه زلزله، نرخ بیمه نامه، تاثیر تبلیغات، تاثیر تورم و کاهش قدرت خرید و... تهیه گردد. جامعه آماری این تحقیق خانوارهای ساکن شهر تهران در دوره زمانی آذرماه 1395 میباشند که از میان آنها 400 خانوار با روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند. نتیجتا لزوم تبلیغات منسجم و هدف دار، افزایش میزان آگاهی خانوارها از طریق ایجاد برنامههای آموزشی در خصوص شرایط و تعرفههای بیمهنامه زلزله، رواج آیندهنگری و حذف شبهات موجود در جامعه به نحو مناسب به عنوان راه حلهایی در جهت استقبال بیشتر و بهتر از بیمهنامه زلزله پیشنهاد گردید.

لینک کمکی