فایل PowerPoint (اسلاید ها) ارزيابي پاسخ لرزهاي ساختمانهاي بتن آرمه در مجاورت گودبرداريهاي عميق تحت اثرزمينلرزههاي نزديک گسل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) ارزيابي پاسخ لرزهاي ساختمانهاي بتن آرمه در مجاورت گودبرداريهاي عميق تحت اثرزمينلرزههاي نزديک گسل :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

در این پژوهش اثرات گودبرداریهای عمیق بر پاسخ لرزهای ساختمانهای بتنآرمه مورد بررسی قرار گرفته است.گودبرداریهای عمیق سبب تغییرات قابل توجه در مقدار تنش و کرنش محیط خاک و تغییر در نحوه انتشار امواجلرزهای شده که به تبع آن تغییرمکانهای ماندگاری در شالوده بوجود خواهد آمد. لذا در این تحقیق، سه نمونه ساختمان متداول بتنآرمه 5,10,15 طبقه که در مدلسازی آنها رفتار غیرخطی مصالح تشکیلدهنده سازه و خاک و همچنین اثراندرکنش خاک و سازه در نظر گرفته شده،مدلسازی شدهاند.پاسخ دینامیکی غیرخطی سازه در سه حالت قبل از گودبرداری، پس از گودبرداری و حالت صلب)بدون مدلسازی خاک( تحت اثر 7 شتابنگاشت زلزله قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل حاکی از افزایش پاسخ و مقادیر نیاز لرزهای ساختمانهای بتنآرمه در مجاورت گودبرداری است؛ به گونهایکه در مدلهای 15 طبقه درحالت پس از گودبرداری برش پایه 55 درصد،حداکثر تغییرمکان نسبی طبقات 35 درصد،نیروی برشی طبقات 26 درصد افزایش نشان داد. ازاینرو منظورنمودن اثرات گودبرداری بر پاسخلرزهای سازهها امری اجتنابناپذیر است.

لینک کمکی