فایل PowerPoint (اسلاید ها) امکان سنجي و ارزيابي ظرفيتها و زمينه هاي گردشگري شهري ملاير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) امکان سنجي و ارزيابي ظرفيتها و زمينه هاي گردشگري شهري ملاير :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

امروزه از فرصتهای گردشگری به عنوان یکی از زمینه های اصلی در توسعه شهری یاد می شود. هرچند امکانات و زیرساختهای تفریحی و اقامتی و تسهیلات لازم برای حضور گردشگر نقش مهمی در این حوزه دارد لکن مهمترین عامل حضور گردشگر وجود جاذبه های طبیعی و انسان ساخت موجود در محیط است. شهر ملایر علیرغم داشتن فاکتور دوم)عناصر جذب گردشگر( اما به دلایل مدیریتی و زیرساختی هنوز نتوانسته آن طور که شایسته است جایگاه خود را به عنوان یک شهر جاذب گردشگرو به تبع آن توسعه گردشگرمحور به دست اورد. هدف از تحقیق حاضر ارایه تحلیلی روشن از شرایط و ظرفیت های گردشگریشهری در ملایر است. روش تحقیق روش همبستگی و پژوهش موردی بوده و گردآوری اطلاعات از طریق اسناد کتابخانه ای و مطالعات میدانی به انجام رسیده است. نتایج تحقیق نشان دهنده رابطه دو سویه پتانسیل های اقتصادی، شرایط اجتماعی و فرهنگی و وضعیت کالبدی با حوزه گردشگری شهری و همچنین تاثیر مدیریت شهری کارآمد بر بهره گیری از ظرفیتهای گردشگری شهر به منظور پیش برد برنامه های توسعه ای می باشد.

لینک کمکی