فایل PowerPoint (اسلاید ها) اولويتبندي روشهاي پايدارسازي متداول گودبرداريهاي شهري به روشAHP گامي به سوي مديريت بحران در ساختوسازهاي شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) اولويتبندي روشهاي پايدارسازي متداول گودبرداريهاي شهري به روشAHP گامي به سوي مديريت بحران در ساختوسازهاي شهري :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

تعداد گودهای عمیق در سطح شهرها به دلیل افزایش جمعیت و ارزش بالای زمین افزایش یافته است. در همین راستا، بهرهگیری از روش های مختلف پایدارسازی گود به مسیلهای اجتناب ناپذیر برای مهندسین مبدل گشته است. باتوجه به آمار بالای حوادث در کارهای گودبرداری، در راستای پیشگیری از این بحران در این مقاله به اولویت بندی روش های متداول پایدارسازی جداره های گودهای شهری با استفاده از روشAHP پرداخته شده است. ابتدا با مصاحبه با کارشناسان این حوزه، در انتخاب 6 روش پایدارسازی و 6 معیار جهت بررسی این روش ها توافق شد. سپس با کمک پرسشنامه و مقایسه زوجی معیارها و گزینهها با یکدیگر، با توجه به نظرات کارشناسان، هر یک از گزینه ها )روش ها( در معیارهای مختلف امتیازات متفاوتی به خود اختصاص دادند. در نهایت پس از تحلیل پرسشنامهها، با استفاده از نرم افزارExpert Choiceارزیابی و اولویت بندی نهایی روش ها صورت گرفته است. روش میخکوبی با در نظرگرفتن معیارهایاین مقاله به عنوان بهترین روش در گودهای کمعمق تا متوسط، شناخته شده است

لینک کمکی