فایل PowerPoint (اسلاید ها) باغ بام مدولار در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) باغ بام مدولار در ايران :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

با نگاهی اجمالی به سبک زندگی امروزه و بافت شهرها میبینیم که طبیعت و فضاهای زنده از شهرها و خانهها خارج شدهاند و از کمیت و کیفیت فضاهای بیرونی محل زندگی کاسته شده است. بسیاری از افراد، علیرغم میل ذاتی بهطبیعت و زندگی سبز، به دلیل محدودیتهای شغلی، شرایط نامناسب اقتصادی، اجتماعی و ... محکوم به زندگی در کلان شهرهای سیاه هستند و همواره در آرزوی زندگی در هوای پاک و محیطی سبز و آرام به سر میبرند. یکی از راه حل هایمورد پیشنهاد در این رابطه استفاده از بام های سبز یا باغ بام ها است. یک بام سبز، بامی است که مقدار یا تمامی آن با پوشش گیاهی و خاک، یا با محیط کشت روینده، پوشانیدهمیشود. لفظ بام سبز همچنین میتواند برای بامهایی که مفاهیم سبز را مد نظر قرار میدهند، نظیر پانلهای خورشیدی و یا صفحات فتو ولتاییک بکار رود. سبز پوش کردن بام نیازمند گیاهانی است که به دقت انتخاب شدهاند تا در برابر محیطخشن و بیروح محیط پشت بام در شرایط کمآبی و بی آبی، عوامل اقلیمی، یخ زدگی، نسیم دریا و خشکی و غیره مقاومتکنند. نوع گیاهان انتخابی بسته به نوع آب و هوا و شرایط اقلیمی مختلف، متفاوت بوده و بام سبز، اوج تلفیق اجرا با محیط است. در نهایت مشخص گردید که مزایا و معایب بام های سبز از نظر اقتصادی و همچنین اثرگذاری بر زندگی انسان ها بسیار ارزشمند بوده و کاملا توجیه پذیر است.

لینک کمکی