فایل PowerPoint (اسلاید ها) برآورد رواناب حاصل از ذوب برف با استفاده از مدل SRM به کمک فناوري سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي مطالعه موردي: حوضه سد شش پير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) برآورد رواناب حاصل از ذوب برف با استفاده از مدل SRM به کمک فناوري سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي مطالعه موردي: حوضه سد شش پير :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

پیشبینی جریان حاصل از ذوب برف در مدیریت منابع آب نظیر طرحهای کشاورزی و بهرهبرداری از مخازن سدها نقش مهمی ایفا میکند. رودخانه شش پیر در شمال غرب استان فارس در دامنه جنوب غربی رشته کوههای زاگرس واقع شده است. با توجه به اینکه60 %بارشها در زمستان میباشد و در دست ساخت بودن سد شش پیر، هدف پیشبینی رواناب ذوب برف حوضه مورد مطالعه است. مدل رواناب ذوب برف برای شبیهسازی و پیشبینی، رواناب روزانه ناشی از ذوب برف حوضههای کوهستانی که ذوب برف عامل اصلی تشکیل رواناب است، طراحی شده است. سطح پوشش برف از مهمترین دادههای ورودی مدل است که به طور مستقیم بر رواناب تاثیر گذار است و بررسی تغییرات زمانی و مکانی آن به شبیه سازی رواناب حاصل از ذوب برف کمک میکند. به منظور استخراج نقشههای پوشش برف، از تصاویر ماهوارههای لندست پنج و هفت استفاده و تصاویر در محیط نرم افزار 8.4 ENVI با استفاده از الگوریتم حداکثر احتمال پردازش شد. سایر تحلیلهای مکانی در محیط نرم افزار 3.9 GIS Arc صورت گرفت. پس از برآورد سطح پوشش برف و دریافت اطلاعات اقلیمی حوضه، مدل رواناب ذوب برف برای شبیهسازی رواناب، مورد استفاده قرار گرفت. ارزیابی مدل با مقایسه بین رواناب شبیهسازی شده با رواناب مشاهدهای انجام شد که ضریب تبعین برابر 83/0 و درصد اختلاف حجمی برابر 55/9 -بدست آمد. مقادیر فوق دقت خوب و قابل قبول مدل در برآورد رواناب ذوب برف حوضه شش پیر را نشان میدهد.

لینک کمکی