فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي آبشستگي سري آبشکنهاي موازي غيرمستغرق با طول نامساوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي آبشستگي سري آبشکنهاي موازي غيرمستغرق با طول نامساوي :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

آبشکنها سازه هایی هستند که با هدف انحراف جریان از ساحل فرسایشپذیر رودخانه و یا ایجاد مسیر مناسب برای هدایت جریان و کنترل سیلاب احداث میگردند. این گونه سازهها با تغییر الگوی جریان، زمینه مساعدی را برایرسوبگذاری بین آبشکنها فراهم میکنند. با این حال پدیدهی آبشستگی پای این آبشکنها همواره از مشکلات این سازهها بشمار میرود. در این مقاله برای کاهش آبشستگی، از سری آبشکنهای موازی با طول نامساوی، در حالتی که اینآبشکنها با جریان زاویه 45 درجه دارند، استفاده شد.آبشکنها به صورت نفوذنااپذیر و غیرمستغرق فرض شدند. برای اینکار از مدلسازی عددی در نرمافزارFLOW-3D استفاده شد. اعتبارسنجی مدل، توسط دادههای آزمایشگاهی صورت گرفت. نتایج نشان از کاهش میزان آبشستگی کلی و همچنین کاهش میزان آبشستگی در پای آبشکنها نسبت به حالت عمودی با طول مساوی داشته است.

لینک کمکی