فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي آزمايشگاهي و تحليلي عملکرد ديوار پيشساخته نوين، ساختهشده از پلي استايرن روزنراني شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي آزمايشگاهي و تحليلي عملکرد ديوار پيشساخته نوين، ساختهشده از پلي استايرن روزنراني شده :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

استفاده از مصالح سنگین و صلب در اجزای غیرسازهای باعث افزایش جرم سازه ودر نتیجه تشدید نیروی زلزله واثرات مخرب ناشی از آن بر ساختمان میشود. در تحلیلوطراحی سازهها، اثرات متقابل دیوارهای میانقابی و اسکلتساختمان در نظرگرفته نمیشود؛ در حالیکه درعمل این اجزا اثرات قابل توجهی بررفتار لرزهای سازهها دارند؛ به نحوی که اگر این اجزا مقاومت کافی در برابر نیروهای زلزله را نداشته باشند، میتواند به ویرانی کامل ساختمان منجر شود. در اینمقاله به بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی مدلی نوین وبهینه از دیوارهای پیش ساخته سبک، متشکل از پروفیلهای سبک XPS2 فولادی گالوانیزه(ورق 4/0میلیمتر)، صفحات عایق و ترکیب پانلهای گچی (و یا پانلهای سیمانی) پرداخته می- شود؛ که ضمن کاهش قابل توجه جرم سازه، مقاومت قابل قبولی در برابر بارهای وارده دارند. 24 مدل از این پانلهادرابعادو ضخامتهای متفاوت تحت بارگذاری قرارگرفته و مقادیر نیروها وجابجاییها، محاسبه و با نتایج حاصل از روابط تحلیلی مقایسه شدند. بررسیها نشان میدهند پانلهایC-C ،35مقاومت بیشترو پانلهایG-G ،37 شکلپذیری بالاتری داشتهاند. مدلهای G-C وC-G بااینکه رفتار اولیه تقریبا0 یکسانی را نشان دادند اما در شکلپذیری پانلهای -C G تا میزان 64 بهتر عمل کردهاند. ضخامت نیزدر مقاومت و شکلپذیری پانلها، موثر است؛ بدینصورت که پانلهای 5/12 سانتیمتر، 37 مقاومت و 21 شکلپذیری بیشتری نسبت به پانلهای با ضخامت 5/7 سانتیمتر دارند.

لینک کمکی