فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي آزمايشگاهي و مقايسه جذب آب بتن حاوي ذرات لاستيک و متاکايولين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي آزمايشگاهي و مقايسه جذب آب بتن حاوي ذرات لاستيک و متاکايولين :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

هدف این مقاله، بررسی آزمایشگاهی جذب آب بتن حاوی ذرات لاستیک و متاکایولین و مقایسه با نتایج سایر پژوهشگران می باشد. دراین مقاله، ذرات لاستیک جایگزین درصدی از حجم سنگدانه های ریز و متاکایولین جایگزین درصدی از حجم سیمان گردیده است. قبلاز شروع کار آزمایشگاهی، برنامه آزمایش ها با روش رویه پاسخ ) RSM ( طراحی شدند. بعد از انجام آزمایش ها، تحلیل رگرسیون انجامشده و معادله جذب آب به دست آورده شده است. افزایش درصد جایگزینی ذرات لاستیک تا 9 درصد باعث کاش جذب آب بتن اما افزایش درصد جایگزینی ذرات لاستیک از 9 درصد به بالا باعث افزایش جذب آب بتن گردیده است. استفاده از متاکایولین باعث کاهش جذب آب بتن گردیده است. کمترین درصد جذب آب با جایگزینی حدود 9 درصد حجم سنگدانه های ریز با ذرات لاستیک و 02 درصد حجم سیمان با متاکایولین حاصل می شود.

لینک کمکی