فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي اثر افزايش ارتفاع و پهناي همبند بر ترک خوردگي ديوار برشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي اثر افزايش ارتفاع و پهناي همبند بر ترک خوردگي ديوار برشي :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

دیوار برشی سازه ای است که در برابر بارهای جانبی مقاومت می نماید. موقعیت قرارگیری دیوار برشی و نیازهای معماری یا تاسیساتی، گاهی منظور نمودن بازشوهایی به صورت مرتب در ارتفاع دیوار برشی راالزامی و آن را به دو دیوار که توسط تیرهایی در طبقات به یکدیگر متصل می شوند، تبدیل می نماید. این دیوارهای برشی را دیوار برشی هم بسته و تیر رابط را تیر همبند می نامند، به بیان بهتر دو دیوار جداگانهتشکیل می شود که با یک تیر عمیق به یکدیگر متصل شده اند. تیر های همبند تاثیر گذارترین پارامتر در عملکرد دیوار های برشی هم بسته اند. از این رو عملکرد صحیحتیر های همبند، مهمترین گام در طراحی دیوار های برشی هم بسته می باشد. در این تحقیق ابتدا یک نمونه دیوار برشی دارای بازشو که توسط لو و چن در آزمایشگاه طراحی و بارگذاری شده در نرم افزارABAQUS مدلسازی شده و نتایج آن جهت صحت مدلسازی با نمونه آزمایشی مقایسه شده است. درادامه جهت بررسی ترک خوردگی به مدلسازی چند نمونه دیوار برشی با نسبت پهنای مختلف تیر همبند پرداخته شده است. نمونه ها مطابق با شرایط آزمایشگاهی بارگذاری شده که بر این اساس با افزایش پهنای تیر ها تا حد مشخصی، از شدت ترک خوردگی های تیر های همبند و پایه کششی دیوار کاسته شده است.در نمونه های مورد بررسی با افزایش 07 % پهنای تیر همبند، شدت و الگوی ترک خوردگی بهتری نسبت به سایر نمونه های دیوار مشاهده گردید. در تمام نمونههایی که ارتفاع تیر همبند آنها افزایش داده شدهاست، آنچه بیشتر به چشم میآید، نمونهها در کرنشهای پلاستیک کمتری نسبت به نمونههایی که پهنای آنها را افزایش داده بودیم تخریب شدهاند، و هرچه ارتفاع زیادتر شده این اثر بیشتر مشهود بود.

لینک کمکی