فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي اثر تغيير اقليم بر منابع آب زيرزميني ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي اثر تغيير اقليم بر منابع آب زيرزميني ايران :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

در برخی از کشورهای نواحی خشک بیش از مقدار تغذیه از منابع آب زیرزمینی استفاده کردهاند. در سال های اخیر تغییرات جوی و اقلیمی در جهان و ایران، باعث خشکسالیهای شدیدی شدهاست که یکی ازپیامدهای آن افت شدید سطح آبهای زیرزمینی میباشد. منابع آب زیرزمینی با توجه به ویژگیهای آب خوان مانند ضخامت آبرفت، ضرایب قابلیت انتقال و ذخیره، ویژگیهای زمینشناسی و نوع آب خوان از تغییرات اقلیم و نوسانات آبهای سطحی تاثیر میپذیرد. با توجه به اهمیت زیاد منابع آب زیرزمینی به فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي اثر تغيير اقليم بر منابع آب زيرزميني ايران در مواجه با تغییر اقلیم در راستای ارایه راهکارهای حفاظتو مدیریت مناسب منابع حیاتی آب ضروری است. با توجه به این امر در این مطالعه اثرات تغییر اقلیم همانند دما، بارندگی و خشکسالی بر روی منابع آبهای زیر زمینی ایران مورد بحث قرار گرفتهاست. در پایان نیز جهت مدیریت کاراتر منابع آبی کشور راهکارهایی ارایه گشته است.

لینک کمکی