فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي اثر شکل سطح مقطع الياف تابيده بر روي رفتار بيرون کشيدن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي اثر شکل سطح مقطع الياف تابيده بر روي رفتار بيرون کشيدن :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

مصالح پایه سیمانی مانند بتن و ملات دارای ضعف در برابر کشش هستند و تحت تنش و کرنش کششی بسیار کم،ترک میخورند. افزودن الیاف به مصالح پایه سیمانی، باعث جبران این نقص میشود و نتیجهی آن، ترکیب سیمانی مسلحبه الیاف میباشد. الیاف تابیده به دلیل جذب انرژی بالا و همچنین رفتار سخت شدگی لغزش از مقاومت بالایی در برابر بار ضربه و انفجار برخوردارند. ازاینرو، در این مقاله به مدلسازی رفتار بیرون کشیدن الیاف تابیده فولادی و تاثیر پارامتر شکل سطح مقطع این الیاف به کمک نرمافزارAbaqus پرداخته شده است. شکل سطح مقطع الیاف مدلسازی شده در این مقاله، الیاف تابیدهی فولادی با سطح مقطع مثلثی، مربعی، مثلثی منحنی شکل و مربعی منحنی شکل است. بیشتر بودن شیب اولیهی نمودار نیرو-لغزش بیرون کشیدن الیاف مربعی به مثلثی 2/7برابر بودن نیروی بیرون کشیدن بیشینهی الیاف مثلثی منحنی شکل به نیروی بیرون کشیدن بیشینهی الیاف مثلثی و2/2 برابر بودن نیروی بیرون کشیدن بیشینهی الیاف مربعی منحنی شکل به نیروی بیرون کشیدن بیشینهی الیاف مربعی از یافتههای عمدهی این مقاله میباشد

لینک کمکی