فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي اثر عرض پي سطحي بر نشست ناشي از روانگرايي در خاک هاي ماسه ايي اشباع

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي اثر عرض پي سطحي بر نشست ناشي از روانگرايي در خاک هاي ماسه ايي اشباع :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هر وقوع پدیده روانگرایی در خاک ها و نهشته های خاکی و بخصوص خاک های ماسه ایی موجب طیف گسترده ایی از خرابی ها از جمله نشست و کج شدگی به سازه ها و پی های قرار گرفته بر روی لایه خاک مستعد روانگرایی می شود.در مقاله پیش روی یک پی سطحی بروی یک محفظه خاک با ماسه نسبتا متراکم قرار گرفته است که یک لایه خاک کم تراکم در میان خاک نسبتا متراکم مدفون است . سپس با کمک نرم افزار اجزاء محدودOpenSees® مدلسازی دینامیکی شده است. مقدار بار گسترده وارده به پی با عرض های مختلف یکسان بوده که نشان دهنده این موضوع است کهما اثر پخش شدگی بارگذاری گسترده بر نشست همزمان با افرایش عرض پی را بررسی میکنیم. پس از تحلیل این طور نتیجه شد که عرض پی و در نتیجه آن پخش شدگی بیشتر بار گسترده در خاک نقشی مهم و تعیین کننده در وقوعروانگرایی در زیر پی ایفا میکند و می توان با تخمین مقدار مناسب عرض پی)در این جا 4 متر( نشست را تا حد زیادی کم کرد همچنین با افزایش عرض پی تا یک حد مشخص می توان نشست ناشی از روانگرایی را تا حد قابل توجهی حتی بیش از 05 درصد کاهش داد که خود نشانگر اهمیت بررسی اثر عرض پی بر نشست ناشی از روانگرایی دارد

لینک کمکی