فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي اثر عمق انفجار پرتابههاي سنگرشکن بر تنشهاي وارده روي سازههاي امن و تونلهاي شهري به روشALE

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي اثر عمق انفجار پرتابههاي سنگرشکن بر تنشهاي وارده روي سازههاي امن و تونلهاي شهري به روشALE :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

پرتابههای سنگرشکن با وزن بالا و قدرت نفوذ بالا به منظور نفوذ هر چه بیشتر به درون خاک و نزدیکتر شدن به سازههای امن، به صورت سقوط آزاد رها میشوند. اثر نزدیکتر شدن عمق انفجاری و نزدیکتر شدن نسبت به سازههایزیرزمینی میتواند علت اصلی وجود پرتابههای سنگرشکن باشد. امروزه شهرها نیازمند فضاهایی امن برای حفظ جان انسانها در مقابل خطرات نظامی میباشند. لذا با توجه به لزوم وجود سازههای امن شهری و نظامی، در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از نرم افزارLS-DYNAاثر عمق انفجار پرتابه با استفاده از روشALEبررسی و مقایسه گردد.

لینک کمکی