فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي اثر ميزان دبي عبوري بر گراديان هاي سرعت و تنش برشي در محل تقاطع رودخانه اي با استفاده مدل عددي CCHE2D-مطالعه موردي رودخانه کشف رود مشهد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي اثر ميزان دبي عبوري بر گراديان هاي سرعت و تنش برشي در محل تقاطع رودخانه اي با استفاده مدل عددي CCHE2D-مطالعه موردي رودخانه کشف رود مشهد :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق، بررسی الگوهای جریان، تغییرات سرعت و تنش برشی جریان درمحدوده تقاطع رودخانه خین عرب با رودخانه کشف رود به ازای دبی های ورودی با دوره بازگشتهای 2و 5و 10 و 25 ساله رودخانه های یادشده با استفاده از مدل دوبعدیCCHE2D و مدل آشفتگی k-e است.نتایج شبیه سازی نشان می دهد ورود کانال فرعی موجب برهم خوردن الگوی جریان در محل تقاطع و تمرکز آن در ساحل چپ کانال اصلی شده است. افزایش میزان جریان در شاخه های اصلی و فرعی باعث افزایش مقادیر سرعت و تنش برشی ماکزیمم در محدوده مورد مطالعه می گردد.همچنین در پایین دست محل تلاقی و نزدیک ساحل راست جریانهای چرخشی بوجود می آید که این امر نیز به نوبه خود برالگوی جریان والگوی رسوبگذاری در طول کانال اصلی موثر خواهد بود. با افزایش مقادیر جریان ابعاد این گردابه ها نیز افزایش می یابد.

لینک کمکی