فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي ضريب رفتار در قابهاي خمشي بتن آرمه با تاثير دهانه و ارتفاع

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي ضريب رفتار در قابهاي خمشي بتن آرمه با تاثير دهانه و ارتفاع :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف اصلی در طراحی لرزهای ساختمانها این است که رفتار ساختمان در مقابل نیروهای ناشی از زلزلههای کوچک، بدون خسارت و در محدوده ی رفتار خطی بوده و در مقابل نیروهای ناشی از زلزلههای شدید، ضمن حفظ پایداری کلیخود، خسارتهای سازهای و غیر سازهای را تحمل کند. در زلزلههای شدید تنها عامل مقاومت مطرح نیست و بخشی از انرژی ورودی زلزله با رفتار غیر ارتجاعی و با کمک شکل پذیری سازه مستهلک میشود. ضریب رفتار سازه، ضریبی استکه دربرگیرنده فلسفه طراحی است وعملکرد غیرالاستیک سازه را در بردارد و نشانگر مقاومت و شکل پذیری پنهان سازه درمرحله غیرالاستیکی است. برای محاسبه و تعیین نیازهای لرزهای سازهها در برابر زلزلههای شدید، انجام تحلیل غیرارتجاعی ضروری است. از آنجایی که تحلیل و طراحی غیرخطی سازهها موضوع پیچیده و وقت گیری است، اکثر آیین نامهها، تحلیلو طراحی خطی را با اعمال شرایط جایگزین تحلیل غیرخطی، اعمال میکنند. با اعمال ضریب رفتار در روند طراحی استاتیکی خطی، عملا از تحلیلهای غیرخطی در روند طراحی چشمپوشی میشود. در این مقاله ضریب رفتار قابهای خمشی با شکلپذیری متوسط با تغییر ارتفاع طبقات و طول دهانهها در نرمافزار 2000sapمورد بررسی قرار گرفته است از میان روشهای تحلیلی متفاوتی که میتوان منحنی ظرفیت سازهها را بدست آورد، میتوان به تحلیل استاتیکی غیر خطی اشاره کرد. مدلها تحت آنالیز استاتیکی غیر خطی تحلیل شدهاند و منحنی دو خطی شده منحنی ظرفیت با روش توصیه شده توسط 356FEMAاستخراج شده است. ضریب رفتار نیز با سه روش نیومارک-هال، لی- بیگز و نصر-کراوینکلر محاسبه شده و در آخر نتایج بدست آمده، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

لینک کمکی