فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي ظرفيت برشي تيرهاي بتني T شکل پيشتنيده شده با استفاده از مصالحFRP به روش المان محدود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي ظرفيت برشي تيرهاي بتني T شکل پيشتنيده شده با استفاده از مصالحFRP به روش المان محدود :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

از بین همه انواع شکست شناخته شده در سازههای بتنی، شکست برشی به این دلیل که عضو بدون هیچ گونه اخطار قبلی شکسته میشود بدترین نوع شکست میباشد. با وجود تحقیقات گسترده در زمینه مقاوم سازی با استفاده ازکامپوزیتهای FRP هنوز مطالعه بر روی رفتار اعضای بتنی پیشتنیده FRP نیاز به تحقیقات و مطالعات گسترده دارد. این امر به ویژه برای تیر پیشتنیده بتنی T شکل با کابل پیشتنیدگی FRP ضروریتر است. در مطالعه حاضر بررسی رفتار تیرهای بتنی T شکل پیشتنیده شده با استفاده از پلیمرهای تقویت شده به کمک الیاف کربنی انجام شده است. تجزیه و تحلیل به روش المان محدود با استفاده از نرمافزار آباکوس صورت گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی وابستگیظرفیت برشی تیرهای پیشتنیده CFCC در نسبتهای مختلف است. در تحقیقات انجام شده ابتدا چهار تیر با نسبتهای مختلف (5/1 ،5/2 ،و 5/3 (که هر سه تیر در معرض بارگذاری دو بار متمرکز به فاصله a از تکیهگاه و یک تیر در معرض بارگذاری بار گسترده یکنواخت مدلسازی و بررسی شده است. سطح مقطع و آرماتورهای تقویتی در همه تیرها یکسان است. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد ظرفیت برشی تیرها با نسبت رابطه معکوس دارد. مقایسه نتایج تجزیه و تحلیل با فرمول طراحی برشی آییننامهها نشان داد فرمول آییننامه 12-S806 CSA مشابه وابستگی اما مقادیری پایینتر ازمقاومت برشی از تجزیه و تحلیل را داده است. همچنین نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد ظرفیت لنگر برشی از نسبت 5/1 تا 5/2 کاهش و سپس از نسبت 5/2 به بعد افزایش یافته است. همچنین حداقل لنگر شکست برشی در نسبت برابر 5/2 اتفاق میافتد. ظرفیت برشی تیرها با افزایش 37 درصدی در سطح نیروی پیشتنیدگی تیرها، مقدار 32/5 درصد افزایش یافته است.

لینک کمکی