فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي عددي اثرات بلوکهاي مياني و آستانه انتهايي بر مشخصات پرش هيدروليکي درحوضچه هاي آرامش واگرا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي عددي اثرات بلوکهاي مياني و آستانه انتهايي بر مشخصات پرش هيدروليکي درحوضچه هاي آرامش واگرا :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

پرش هیدرولیکی برای استهلاک انرژی در پاییندست سازههای هیدرولیکی ازجمله سرریزها، تند آبها و دریچهها مورداستفاده قرار میگیرد. بررسی محققین نشان میدهد که حوضچههای آرامش واگرا با توجه به داشتن نسبت عمقثانویه و طول کمتر پرش و همچنین اتلاف انرژی بیشتر، نسبت به حوضچههای کلاسیک دارای عملکرد بهتری هستند. استفاده از متعلقات حوضچه همچون بلوکهای میانی و آستانه انتهایی در اینگونه حوضچهها میتواند از طریق کاهش بیشترنسبت اعماق مزدوج و طول نسبی پرش و افزایش بیشتر اتلاف نسبی انرژی، عملکرد حوضچه را بهبود بخشد. همچنین استفاده از این المانها سبب تثبیت موقعیت پرش میشود و از گسترش آن به خارج از حوضچه جلوگیری مینماید. تاکنونبررسیهای عددی مختلفی در رابطه با پرش هیدرولیکی در حوضچههای آرامش واگرا انجام شده است، اما در مورد تاثیرآستانه انتهایی و بلوکهای کف بر مشخصات هیدرولیکی پرش، شبیه سازی عددی انجام نشده است، همین امر ضرورت توسعه دانش در این زمینه را تاکید می نماید. در این مقاله برای شبیهسازی پرش ابتدا با استفاده از نرمافزارGambitهندسه مدل تعریف شد. سپس مش بندی مناسب منطبق بر هندسه مدل، مشخص گردید. پس از انتقال خروجی مدل به نرمافزارFluentبا استفاده از مدل آشفتگیk-استاندارد و تعیین پارامترهای موثر، شبیهسازی انجام شد. همچنین از روش حجم سیالVolume Of Fluid برای پیشبینی پروفیل سطح آب در پرش هیدرولیکی استفاده شد. سپس نتایج حاصل از مدل عددی با نتایج حاصل از اندازهگیری آزمایشگاهی مقایسه گردید و نشان داده شد که تطابق خوبی وجود دارد. درنهایت با استفاده از نتایج عددی تغییرات نسبت عمق ثانویه، طول نسبی پرش و میزان تلفات نسبی انرژی به سبب و جود بلوکهای کف و آستانه انتهایی موردبررسی قرار گرفت.

لینک کمکی