فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي عددي اثربخشي ستونهاي سنگي در کاهش نشست زير فونداسيون تکي Mn

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي عددي اثربخشي ستونهاي سنگي در کاهش نشست زير فونداسيون تکي Mn :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

روشهای متعددی برای افزایش باربری خاک، تسطیح و بهبود بستر مورداستفاده قرار میگیرند مانند جایگزینی، تحکیم دینامیکی و... که یکی از موثرترین، کمهزینهترین و سریعترین روشها ستون سنگی میباشد. ستونهای سنگی قابلیت زهکشی و سختی بالاترینسبت به زهکشهای ماسهای دارند. اصلیترین و مهمترین پارامتر در بررسی ستونهای سنگی کنترل در برابر نشست ناشی از بارگذاری یا تحکیم میباشد که در راستای مطالعات انجامشده، نشست ستونهای سنگی در یک پروژه موردی که به روش فرآیند تراجراشده مورد بررسی و مطالعه قرارگرفته است. پس از اجرای ستون های سنگی به روش فرایند تر،آزمایش بارگذاری در محل بر رویستون های سنگی انجام شده است و بر اساس نتایج ستون های سنگی نشست بیش از حد مجاز را داشته اند. با بررسی بیشتر خاک محل، دلایل این نشست را میتوان وجود سیلت در خاک و حساس بودن خاک دانست. برای درک این موضوع و بدست آوردن بهترین نتیجه، با نرم افزار آباکوس ستون های سنگی و پی را بر اساس مدل پایه بسط داده و نتایج نشست بررسی و مقایسه گردیده است

لینک کمکی