فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي عددي تاثير مدلهاي مختلف رفتاري بر توزيع تنش و کرنش در اطراف تونل با استفاده ازروش تفاضل محدود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي عددي تاثير مدلهاي مختلف رفتاري بر توزيع تنش و کرنش در اطراف تونل با استفاده ازروش تفاضل محدود :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

تونلها سازههایی هستند که اجرای آنها بسیار پرهزینه و دشوار بوده و پیشبینی درست تنشها و تغییر شکلهای اطراف این سازهها با توجه به شناخت ناکافی از خصوصیات ژیومکانیکی سنگها و پیچیدگی رفتار آنها دارای عدم قطعیت زیادیمیباشد. این عدم قطعیتها منجر به طراحی نامناسب و غیراقتصادی پوشش تونل و همچنین مسایل و مشکلات فراوانی در حین پیشروی آن میشود. بدین منظور و برای ارزیابی مدلهای رفتاری ارایه شده برای توده سنگ، استفاده از دو مدل رفتاریاصلی هوک-براون و مور-کولمب برای بررسی تنشها و کرنشها در اطراف تونل با استفاده از روش تفاضل محدود مورد بررسیو مطالعه قرار گرفته است. به این منظور تونل وانا در جاده هراز به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است. مطالعه حاضر درک بهتری از توزیع تنشها و کرنشها در سنگها و پوشش تونل را فراهم میکند که در تحلیل پایداری تونل از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است

لینک کمکی