فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي عددي رسوب در پشت مخزن سد شهيد کاظمي بوکانبا استفاده از مدل HEC-RAS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي عددي رسوب در پشت مخزن سد شهيد کاظمي بوکانبا استفاده از مدل HEC-RAS :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

پدیدهی رسوبگذاری نقش مهم و تاثیرگذاری در امر طراحی هیدرولیکی و در نظر گرفتن حجم مخازن سدها و همچنین عمر مفید این مخازن دارد. از اینرو همواره شبیهسازی عددی جریانهای انتقال رسوب از اهمیتویژهای برخوردار بوده است و از طرفی روشهای عددی و تجربی به جهت سادگی کار و هزینههای کم و دقت قابل قبول، از لحاظ اقتصادی نیز قابل توجیه میباشند. هدف این تحقیق بررسی پروفیل رسوب در مخزن سدشهید کاظمی بوکان، با نرم افزارHEC-RASمیباشد. این نرم افزار قابلیت تحلیل فرآیند رسوب، فرسایش وکیفیت را دارا است. لذا برای شبیهسازی یکبعدی جریان و رسوب و تغییرات نیمرخ طولی بستر رودخانه ومخازن در اثر رسوبگذاری و فرسایش برای دورههای طولانی مدت مناسب میباشد. در این تحقیق برای آمادهسازی مدل، از حجم زیادی اطلاعات، شامل نقشهی توپوگرافی رودخانهی زرینه رود با مقیاس 1:5000 مشخصات مقاطع رودخانه در بالادست محل احداث سد، آمار مربوط به دبی روزانهی رودخانه، دبی رسوب، دانهبندی مواد بستر و دیگر اطلاعات مورد لزوم استفاده گردیده است. پس از مدلسازی و اجرای آن توسط نرمافزارHEC-RASمشاهده گردید که رسوبگذاری در بالادست سد شهید کاظمی آغاز و تا نزدیک محور ادامه پیدا میکند و میزان متوسط رسوب معلق رودخانه در حدود 380 تن در روز بهدست میآید که با در نظرگرفتن بار کف، بار کل ذرات رسوبی به رودخانه که وارد مخزن میشود، به طور متوسط برابر 760 تن در روز بهدست میآید

لینک کمکی