فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي عددي سه بعدي اثر هندسه پي بر روي ظرفيت باربري شالوده مستقر برترانشه هاي بهسازي شده با مصالح درشت دانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي عددي سه بعدي اثر هندسه پي بر روي ظرفيت باربري شالوده مستقر برترانشه هاي بهسازي شده با مصالح درشت دانه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

خاک به عنوان مهمترین مصالح ساختمانی و اصلیترین تکیهگاه سازه، از دیرباز در ساخت و ساز مورد توجه بشر بوده است، اما به سبب ضعف مقاومت برشی و عدم توان باربری لازم در برابر نیروهای وارده، پژوهشگران پیوسته درصدد افزایشظرفیت باربری و بهبود خواص آن بودهاند. تکنیک های متعددی جهت افزایش توان باربری خاک ها وجود داشته و در سالهای اخیر محققین تحقیقات گستردهای در مورد استفاده از ترانشه های اصلاح شده انجام داده اند. در این پژوهش،تکنیک استفاده از ترانشه های اصلاح شده جهت افزایش ظرفیت باربری خاک مورد استفاده قرار گرفته است. بدین منظورمجموعه تحلیلهایی بر روی پی واقع بر روی خاک ماسهای که خصوصیات مقاومتی آن تغییر پیدا کرده، بر اساس روش عددی با استفاده از نرمافزار المان محدودABAQUS و در حالت الاستوپلاستیک انجام شده است. جهت اعتبارسنجی مدلسازی انجام شده، نتایج بدست آمده با نتایج حاصل از تحقیقات گذشته و روابط تیوریک مقایسه و ملاحظه گردید که تطابق خوب و قابل قبولی بین نتایج برقرار است. پس از بررسی و تحلیل های انجام شده، نتایج بدست آمده نشان می دهندکه تغییرات هندسه و شکل پی مستقر بر ترانشه بهسازی شده و همچنین مشخصات مقاومتی خاک ترانشه تاثیر به سزاییروی ظرفیت باربری آن دارد، به طوری که در شالوده های با مساحت یکسان، هر چه نسبت طول به عرض پی افزایش می یابد، ظرفیت باربری پی کاهش پیدا می کند. همچنین افزایش چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی خاک موجب افزایش ظرفیت باربری می گردد

لینک کمکی