فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي عددي عملکرد ستون بتني تقويت شده با ميلگردهايFRP تحت اثر بارگذاري چرخهاي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي عددي عملکرد ستون بتني تقويت شده با ميلگردهايFRP تحت اثر بارگذاري چرخهاي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

در این تحقیق تلاش شده است که عملکرد لرزه ای ستون های بتنی مسلح شده با میلگردهای FRP شیشهای و کربنی تحت اثر بارگذاری چرخه ای مورد بررسی و تحلیل عددی قرار گیرد. هجده نمونه RC دایروی با جنس آرماتور طولی و عرضی مختلف در نرمافزار اجزا محدود OPENSEES ، مدلسازی شدهاند. همه نمونهها به منظور مقایسه و ارزیابی عملکرد مصالح آرماتور، با مشخصات یکسان دیگر فرض شدهاند. طراحی ستونها براساس آییننامههای بارگذاری تحت نمونهها این. است گرفته انجام ACI 318-11 و CSA/CAN A.23.3-04 ،CSA/CAN S806-12چرخهای قرار گرفته و به منظور بررسی عملکرد لرزه ای ستونها تحلیل گردیدهاند. نمونهها در سه دسته تقسیم شدهاند. گروه اول شامل ستونهای بتنی مسلح با آرماتور طولی فولادی و خاموتهای حلقوی از جنس فولاد یا CFRP و یا GFRP بوده اند. تفاوت گروه دوم و سوم در جنس آرماتور طولی بوده که به ترتیب GFRP و CFRP است. براساس یافتههای پژوهش، در ستونهای با آرماتور طولیCFRP و GFRP ،انرژی جذب شده حدودا نصف انرژی جذب شده ستونهای با آرماتور طولی فولادی است. انرژی جذب شده در ستونهای مسلح به آرماتور طولی CFRP نسبت به ستونهای با آرماتور طولی GFRP ، کمی بیشتر است.

لینک کمکی