فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي عددي لولههاي مدفون متقاطع با گسل معکوس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي عددي لولههاي مدفون متقاطع با گسل معکوس :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

گسست زمین میتواند سبب وارد آمدن آسیبهای بسیار شدید به خطوط لوله گردد، زیراکه غالبا به صورت تغییرمکان محلی تودههای عظیمی از خاک نسبت به هم رخ میدهد. اینچنین تغییرشکلهای عظیم میتواند سبب شکست یا بیرونزدگی قطعات لوله مدفون در خاک شود. در این مقاله با استفاده از نرمافزار المان محدودABAQUS و مدلسازی سهبعدی سیستم خاک – لوله، با درنظر گرفتن شرایط مختلف در طراحی خطوط لوله یک مدل بهینه از رفتار لوله مدفون در برابر حرکات گسل معکوس ارایه شده است. نتایج نشان دادند که لولههای تقویت شده با کامپوزیتFRPواکنش بهتری در تنشهای وارد شده از جانب گسل معکوس دارند

لینک کمکی